1. Willekeurige informatie vanuit het stadsbestuur
  Hoewel geen uitdrukkelijke taak van de stad Blankenberge, deed datzelfde stadsbestuur ook niet de minste moeite om de bevolking in te lichten van het openbaar onderzoek dat liep. Eerst weigerde het stadsbestuur ruimte te voorzien om een infomarkt te organiseren met toelichting van de plannen, daarna kwam ze op die beslissing terug. In de Hallo Blankenberge werd niks opgenomen over het lopende openbaar onderzoek. Ook op de website was er niks terug te vinden. CD&V is van mening dat dit ertoe leidde dat vele mensen niet op de hoogte waren van het openbaar onderzoek. 
 2. Huidige plannen in strijd met hogere beleidsvisies
  Wat nu voorligt kan moeilijk in overeenstemming genoemd worden met de hogere beleidsvisies. Zowel de visie Vlaamse Bouwmeester, beleidsnota Omgeving 2014-2019 van minister Joke Schauvliege als het Witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft als ambitie een doordacht en zuinig ruimtegebruik dat de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en de leefbaarheid verbetert. Het terugdringen van het ruimtebeslag en inzetten op (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen, waarbij verdichting, renovatie en hergebruik gefaciliteerd en gestimuleerd wordt.
 3. Behoefte aan golf valt te nuanceren
  Bij de beweegredenen om het golfterrein te ontwikkelen staat dat er de laatste 30 jaar een stijging is van 800% bij de golfspelers. Dit hoog percentage valt te nuanceren en krijgt een totaal ander beeld als met dit opsplitst per tien jaar en zeker als men kijkt naar de laatste jaren waarbij dat er in 2015 slechts een groei was van 0,93% en in 2016 van 1,12%.
 4. Voorziene oppervlakte van het golfterrein is onnodig groot
  De huidige voorziene oppervlakte is met minstens 30 ha, inclusief bijbehorende faciliteiten te groot voor wat men wil realiseren. Een type II 9 holes golfterrein. De voorgeschreven oppervlakte dit soort 9 holes golfterrein type II bedraagt volgens het Vlaams Golfmemorandum een minimumoppervlakte van 8ha en maximum 40ha. Ook het Behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen uit 2004 stelt diezelfde minimum en maximumoppervlakte voor. CD&V is van mening dat het met minder kan waardoor er ruimte vrijkomt en er mogelijkheden ontstaan voor een gecombineerd ruimtegebruik van deze site. Onder andere een kinderboerderij moet voor ons deel uitmaken van dit gecombineerd ruimtegebruik.
 5. Woonbehoefte valt te nuanceren
  Om de bebouwing te verantwoorden communiceert het stadsbestuur steevast over de invulling van de woonbehoefte. CD&V kon in dit bezwaar perfect aantonen dat de woonbehoefte ook ingevuld wordt zonder de bouw van de 400 extra woongelegenheden.
 6. Uitbreiding contour plangebied met zone Polderlaan
  In de loop van het planningsproces is de contour van het plangebied uitgebreid met de zone in de Polderlaan. Hier zien we dat er mogelijkheid wordt gecreëerd voor meergezinswoningen en dat de hoogte van 2 naar 3 verdiepingen gaat. CD&V is van mening dat dit niet goed is en de deur openzet om in de toekomst gemakkelijker te kiezen tot verdere clustering van wooneenheden in de omgeving terwijl er nu een meer residentieel karakter is met eengezinswoningen.
 7. Aantal parkeerplaatsen per wooneenheid te laag ingeschat
  In het plan wordt er uitgegaan van 0,9 parkeerplaatsen per wooneenheid. Dat is sowieso te laag. De norm die naar voor geschoven wordt in allerlei vakliteratuur is hoger. Als we meegaan in de redenring dat er vooral moet gebouwd worden voor jonge gezinnen, dan is dat cijfer zeker te laag. 
 8. Voorziene parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk ondergronds
  De verordenende voorschriften laten de keuze om ondergronds of halfondergronds te gaan, dit moet ons inziens volledig ondergronds gebracht worden met maximale integratie in het landschap, zowel de toegang tot de parking alsook de in-of uitgang voor voetgangers van en naar de parking. Dit om visuele vervuiling maximaal tegen te gaan en de verharde oppervlakte te beperken.
 9. Milieueffecten door de gekozen bebouwingszone
  De keuze van een bebouwingsveld parallel met de kustbaan is volgens ons de minst aangewezen plaats. Zowel de lichtvervuiling, als de lawaaihinder zal zich door die keuze het dichtst bij het natuurgebied bevinden en zijn storend. Daarbij komt dat het ook voor de toekomstige bewoners nadelig is om langs een drukke rijbaan te wonen. We pleiten dan ook om de inplanting van de woonentiteiten te herzien naar een locatie dieper in het projectgebied. Zowel qua visuele meerwaarde voor de bewoners, qua openheid vanaf de rijbaan naar het gebied toe (wat toch de bedoeling is) is dat een betere optie. De ruimte die nodig is om een clubhuis te voorzien kan geïntegreerd worden en kan ertoe leiden dat de bebouwde oppervlakte kleiner wordt.
 10. Onderzochte alternatieven, de uiteindelijke keuze voor alternatief 2 en het betere alternatief 4
  Door steeds uit te gaan van een (te) groot gebied voor de golfzone werd alternatief 4 nooit grondig onderzocht. Alternatief 4 gaat uit van een bebouwingsveld dieper in het gebied. Daardoor ontstaat er een fysieke scheiding tussen golfzone en bovenliggend richting kustbaan kan er andere recreatieve invulling gegeven worden zoals een kinderboerderij. Dit alles in een groenzone met verbinding via een voetgangersbrug naar het natuurdomein De Fonteintjes en aanliggende duinen en strand. CD&V heeft gepleit om alternatief 4 als volwaardige piste te onderzoeken.
 11. Tot slot
  CD&V kan zich vinden in de komst van een (verkleind) golfterrein, kan zich vinden in de komst een beperkt aantal woongelegenheden maar we benadrukken dat er optimale en gecombineerde invulling dient gegeven te worden aan de gronden, in de eerste plaats recreatiemogelijkheden voor de inwoners. Die mogelijkheid bestaat, dit werd aangetoond in dit bezwaarschrift.

Opgemaakt en ingediend door Sandy Buysschaert, Jan De Soete en Kim Dewulf

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.